Co je Bio-rezonance

Co je Bio-rezonance

Bio-rezonance je zastřešující pojem, který je tradičně používán k popisu interakce mezi bio-polem živého organismu a vzorci frekvence, jež spolu na určité úrovni reagují. Je mnoho různých typů a bio-resonančních způsobů, které tento termín zahrnuje.

Je to schopnost vnější frekvence/vzorce rezonovat s určitou položkou v bio-poli fyzického těla. Bio-rezonance je vědomá interaktivní výměna mezi vědomím živého organismu a formy bio-rezonance jako například bio-rezonančním zařízením.

Bio-Rezonance u společnosti WDS, Ltd. (systém e-Lybra®)

Zaměřujeme se na výzkum a porozumění, jak jednotlivé části lidského těla rezonují se specifickými kombinacemi frekvencí a vzorců.

Skrze náš výzkum jsme zjistili, že frekvence samotné jsou jen částečnou odpovědí v pátrání po nalezení propojení s bio-polem. Vyzkoumali jsme, že pro pohyb energie v bio-poli je klíčová práce s vědomím, spíše než jen tradiční „drátovou“ frekvencí (hertz).

Výzkum posledních padesáti let byl zaměřen na nalezení přímých frekvencí, generovaných z elektronického frekvenčního generátoru a jejich shodou s odpovědí určitého orgánu a struktury těla. Ačkoli tento tradiční výzkum frekvencí přispěl k velkému porozumění ve fungování lidského těla, jedná se o přístup, který se zaobírá fyzickým Newtonovským dogmatem spíše než holistickým náhledem. Holistický přístup pracuje s anatomií jemné energie, včetně meridiánů, čaker, různých jemných energetických polí v bio-poli, negativními emočními náboji, emočním a fyzickým traumatem, tak jako s fyzickým tělem.

Klíčem k porozumění, co bio-pole potřebuje, spočívá v protisměrné komunikaci se samotným vědomím těla.

Existují mnohé metody, které zapojují vědomí těla do informační výměny, obvykle v kvantitativní formě, jež umožňuje mnohé způsoby „čtení“ bio-pole a interpretování nerovnováhy. Tyto metody bývají časově velmi náročné, přesto však celkem přesné.

Vědomí je při procesu odpovědi na bio-rezonanční vzorce u osob autonomní (tzn. ovládáno). My ve společnosti WDS, Ltd. jsme vytvořili propojení, jež komunikuje s vědomím těla a umožňuje nám, skrze naši technologii, poskytnout vzorce z naší rezonanční matice vzorců do příjemcova holistického bio-pole a obdržet bio-zpětnou vazbu.

Toto vědomí obsažené v bio-poli je neuvěřitelně pokrokové, až je těžké chápat, proč někdo v dnešní době trpí nemocí. Odpověď spočívá ve schopnosti položit vědomí těla správnou otázku a rozumět odpovědi.

V různých zemích existují domorodé kultury, které mají vědomosti a rozumějí bio-poli a vědomí po tisíce let. Některé tyto kultury vyvinuly techniky a metody propojení s bio-polem, daleko za akceptovaným „západním světem“.

Bez ohledu, z kterého „táboru“ výzkumníci jsou, všichni usilují o dosažení změny v bio-poli jeho externí stimulací a pozorování změny fyzické. Mnoho bio-rezonančních přístrojů umí předat širokou škálu frekvencí/vzorců, které zahrnují vše od elektronicky generovaných frekvencí, vibračních vzorců bylin, rostlin, křišťálů, květinových esencí, minerálů a aroma olejů, po frekvence barev, zvuků a mnoho dalších.

My ve společnosti WDS, Ltd. usilujeme o nalezení nerovnováhy v bio-poli a za pomocí našeho patentovaného propojení napravit tyto nerovnováhy v energetickém poli.

Kromě toho, náš poslední výzkum dokázal, že bio-rezonance může mít vliv na změnu chování epigenetické vrstvy DNA. To je uskutečněno potlačením energetických komponentů originální modré stopy DNA a vyvážením utváření prostředí a sociální oblasti, jež je obklopují.

Adaptivní chování

Adaptivní chování je bezpečný mechanismus, vytvořený mozkem k zablokování vzniklého traumatu. Trauma a šok je zapouzdřen a schován, aby chránil mozek před neustálým aktivováním obrany a obranných mechanismů. Selhání zapouzdření traumatu a šoku by mohlo způsobit vážné poškození nervového systému těla. Nevýhodou zapouzdření těchto trauma a jejich ukrytí je, že mozek se přizpůsobí těmto traumatům tak, jako kdyby neexistovaly.

Každé trauma způsobuje chemickou nerovnováhu těla, která může případně vést až k patologické nerovnováze v oblasti traumatu nebo v oblasti s traumatem spojené. Technologie bio-rezonance může změnit adaptivní chování bezpečným uvolňováním traumatů, jež byly uvězněny v těle, kombinací konkrétní rezonance, která obsahuje emocionální náboj. Jedno trauma se může ukrývat v těle na mnoho místech a mít znásobené emocionální náboje v různých částech těla jím přidružených.

Změna sociálních návyků a přesvědčení

Bio-rezonance může být použita k vytvoření povědomí o přeprogramování utvářených sociálních návycích, emočních postojích a spirituálních přesvědčení, k nápravě nerovnováhy spojené s těmito návyky, jejich uvolněním.

Změna chemických substancí

Další výzkum prokázal, že mnoho nerovnováh v bio-poli má původ z faktorů prostředí, které zahrnují chemické zatížení, sociální návyky, emoční postoje a přesvědčení. Bio-rezonance má dobré výsledky v úspěšné detoxikaci celé škály chemikálií, včetně těžkých kovů, otrav a drog. Tyto procesy jsou pojmenovány různě, jako například stádium zrušení substance, frekvence inverze substance a jiné. Všechny reagují obdobným způsobem, za použití sympatetické rezonance. Ta pomáhá tělu odstraňovat tyto látky normálními tělesnými kanály.

Závěr

Mnohé formy duchovních praxí více zapojují energetický systém člověka a umožňují tak velký pohyb energie během bio-rezonanční terapie. Toto zdokonalení umožňuje lepší spojení s vědomím a lepší odezvu. Naopak je tomu u osob, jejichž systém je energeticky zablokován.

Větší povědomí o každodenních záležitostech a výzvách, velmi zvyšuje schopnosti osoby k přeprogramování návyků a redukci emocionálních problémů, jež jsou příčiny nemocí.